W Legnicy w dniach 19-20 października 2017 r.  odbyła się XII Konferencja Techniczna, poświęcona koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Konferencja ma zasięg krajowy, a została  zorganizowana po raz dwunasty przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, pod patronatem Głównego Geodety Kraju, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Prezesa Związku Powiatów Polskich, Prezydenta Miasta Legnicy oraz Starosty Legnickiego. Uczestnikami XII Konferencji Technicznej, którzy przyjechali do nas z całej Polski, byli między innymi przewodniczący narad koordynacyjnych w Starostwach Powiatowych, oraz gestorzy sieci uzbrojenia terenu (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, sieci wod.-kan. i inni).

DSC 0570  DSC 0536  DSC 0480 

Konferencję zaszczycili swoją obecnością Grażyna Kierznowska – Główny Geodeta Kraju, Aneta Seremet – Główny  specjalista w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii,  Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Robert Pajkert – Geodeta Województwa,  Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a zarazem Redaktor Naczelny czasopisma naukowo- technicznego „Przegląd Geodezyjny”, Stanisław Cegielski – Członek Zarządu Głównego SGP, Bożena Tabisz - Prezes Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu, Stanisław Sirojć – Dyrektor Biura Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego oraz Prezydent Miasta Legnicy – Tadeusz Krzakowski, Starosta Legnicki – Janina Mazur,  Starosta Złotoryjski – Ryszard Raszkiewicz.

DSC 0693

Wszystkich zgromadzonych w ciepłych słowach przywitali prowadzący Konferencję  Jolanta Kaleta – Dyrektor Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz Wiesław Firliciński – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału SGP w Legnicy. Prezydent Miasta Legnicy  - Tadeusz Krzakowski, Starosta Legnicki – Janina Mazur oraz Starosta Złotoryjski – Ryszard Raszkiewicz serdecznie witając Panią Grażynę Kierznowską – Głównego Geodetę Kraju,    gości i uczestników konferencji, życzyli owocnych obrad oraz miłego pobytu w naszym przepięknym regionie.

DSC 0544

Rozpoczynając pierwszą sesje referatową Pani Grażyna Kierznowska – Główny Geodeta Kraju, serdecznie powitała uczestników Konferencji oraz podzieliła się informacjami o bieżących pracach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie budowy baz BDOT i GESUT i zaawansowaniu procedur legislacyjnych dotyczących zmian w  Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

 IMG 1429  

    Aneta Seremet – (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) przedstawiła referat  mówiący o budowie krajowej bazy GESUT, dostosowaniu systemów informatycznych do prowadzenia GESUT, weryfikacji zbiorów danych oraz zasadach zgłaszania zbiorów danych GESUT do ewidencji zbiorów i usług. Zwróciła uwagę na oczekiwania we współpracy przy budowie krajowej bazy GESUT ze strony powiatów, wykonawców prac oraz wskazała związane z niedostosowaniem układów wysokościowych, systemów teleinformatycznych do prowadzenia GESUT oraz identyfikatorów materiałów z zasobu. W swoim wystąpieniu omówiła sposoby wykonania weryfikacji baz oraz wskazała najczęściej występujące błędy w opracowaniach. 

 

 DSC 0668

    Alicja Meusz - (Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) w swoim wystąpieniu przedstawiła problematykę związaną z funkcjonowaniem bazy GESUT w systemie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szeroko omawiając obowiązujące w tym temacie przepisy prawne oraz zasady prowadzenia i aktualizacji tej bazy w systemach teleinformatycznych. Szczegółowo omówiła podstawowe wymagania jakie powinny być zapewnione przez systemy teleinformatyczne do obsługi i prowadzenia baz GESUT oraz zasady udostępniania informacji za pomocą e-usług, wskazując na obowiązujące w tych tematach przepisy prawne. Ponadto przedstawiła stan zaawansowania wdrożenia systemów PZGiK na terenie województwa dolnośląskiego.

 

IMG 1441

     Ludmiła Pietrzak(Wiceprezes Zarządu Głównego SGP, Redaktor Naczelny „Przeglądu Geodezyjnego”)  zaprezentowała i omówiła w swoim wystąpieniu dwa ważne projekty ustaw które w założeniu mają poprzedzić wejście w życie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a mianowicie:
-„projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa”, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zamkniętych na mapach zasadniczych w ewidencji gruntów i budynków i na naradach koordynacyjnych, oraz 
-„projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego„ pod kątem projektowanych zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym.
Projekty zostały skierowane do konsultacji publicznych i należy się spodziewać, iż  w niedługim czasie zostaną uchwalone.

 IMG 1388

    Jerzy Biegalski - (SOFTLINE Plus Jerzy Biegalski) przedstawił  temat związany z kontrolą plików GML do zasilania bazy GESUT oraz związanymi z tym tematem problemami dotyczącymi spójności modeli danych.  Stwierdził, że „na konferencjach i innych publikacjach występuje określenie „weryfikacja spójności merytorycznej”, natomiast  brak jest takiego zapisu w Prawie geodezyjnym i kartograficznym i warto wprowadzić to pojęcie oraz niektóre warunki kontroli merytorycznej wprost do treści rozporządzeń”

 

 

 

IMG 1444

    Piotr Myszka - (GEOXY Sp. z o.o.) w sposób profesjonalny przedstawił w swoim wystąpieniu cały proces budowy baz danych GESUT i BDOT500, począwszy od obowiązujących przepisów prawnych, poprzez standardy budowy baz danych, opracowanie planu realizacji, utworzenie bazy roboczej, pozyskanie materiałów źródłowych i wprowadzenie ich do bazy roboczej, weryfikację, zgłoszenia utworzonej bazy do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych do zwolnienia bazy do eksploatacji. Realizację projektu budowy baz danych GESUT i BDOT500 przedstawił zarówno z punktu widzenia Starosty (PODGIK) jak również z punktu  widzenia Wykonawcy, wyszczególniając poszczególne etapy przedsięwzięcia.

 

 

DSC 0682

    Zbigniew Malinowski - (GEO-SYSTEM Sp. z o.o.) zaprezentował opracowaną przez zespół w składzie: Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski, Radosław Pawłowski, Agnieszka Olewniczak i Krystyna Wilk prezentację na temat „Problematyka prowadzenia narad koordynacyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”. Referując problematykę e-usług szczegółowo omówił funkcjonowanie i wykorzystanie systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK do przeprowadzania narad koordynacyjnych.

 

 

 

IMG 1451

 

    Marcin Sosiński - (Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Wołominie) w swoim wystąpieniu na tematRzeczywistość prawna i faktyczna koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu - problemy prawidłowej realizacji zadania w przeprowadzanych naradach koordynacyjnych” w sposób praktyczny przedstawił procedurę prowadzenia narad koordynacyjnych, zwracając szczególną uwagę na różnorodność wniosków składanych do Starostów, różnorodność wymagań w zakresie załączników, różnorodność określania adresata wniosku i czasu realizacji. Zwrócił również uwagę na niespójność nazewnictwa w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Prawa budowlanego – „koordynacja” czy „uzgadnianie”.  

 

 

IMG 1447

   

    Krzysztof Bronicki - (CANON POLSKA) zaprezentował uczestnikom konferencji wielofunkcyjny, wielkoformatowy ploter kolorowy Océ ColorWave 500, rekomendowany m.in. do aplikacji GIS. Océ ColorWave 500 wykorzystuje zaawansowane technologie wspierające aplikacje GIS, zapewniając kartometryczne, błyskawicznie schnące i odporne na działanie wody wydruki. Urządzenie posiada zintegrowany skaner z opatentowaną technologią Océ Color Image Logic®, która gwarantuje wysokiej jakości skany, niezależnie od stanu oryginałów, automatycznie je optymalizuje usuwając zbędne elementy tła i rejestrując najmniejsze szczegóły.

 

 

 

 Podczas dwudniowych obrad dyskutowano nad zmianami przepisów w Prawie geodezyjnym i kartograficznym ze szczególnym uwzględnieniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - w zakresie procedur usytuowania sieci uzbrojenia terenu, definiowania obowiązków inwestora, projektanta i gestora sieci, a także roli Starosty w tych procesach.

 IMG 1426

Panel dyskusyjny w którym uczestniczki Konferencji Krystyna Kierzkowska - Gdynia, Danuta Kalicka - Siedlce, Joanna Werykowska – Lublin, podzieliły się swoimi doświadczeniami zawodowymi, problemami i praktykami stosowanymi w ich powiatach, wywołał już w pierwszym dniu  budującą dyskusję.

DSC 0594  DSC 0625  DSC 0584  

 Wymiana poglądów oraz dyskusje dotyczące sposobu rozwiązywania problemów związanych z problematyką prowadzenia narad koordynacyjnych nie miały końca. Dyskutowano na sali konferencyjnej, w kuluarach, w przerwach kawowych, podczas kolacji i obiadu.

IMG 1446

No i oczywiście tradycyjnie moderowana przez Panią Jolantę Kaletę, w drugim dniu obrad dyskusja, podczas której podjęto próbę wyjaśnienia problemów wynikających z prowadzonych narad koordynacyjnych i udzielenie odpowiedzi na zebrane od uczestników konferencji pytania.

IMG 1434A1    Uczestnicy XII Konferencji Technicznej 
nt. „Koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu” w Legnicy.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny i aktywny udział w naszej Konferencji.

 

Galeria foto >>>

CHW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności