W dniach 24-26 maja 2018 roku, w stolicy Czech, Pradze odbyły się XXIV Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji. Od wielu lat Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Cesky Svaz Geodetu a Kartografu oraz Slovenska Spolecnost Geodetov i Kartografov organizują naprzemiennie, tradycyjne Międzynarodowe Dni Geodezji. Organizacja tych dni, w roku 2018, przypadła kolegom z Czech, którzy przygotowali Konferencję w  Pradze, w hotelu DUO, ul. Teplicka 492.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowała 32 osobowa grupa koleżanek i kolegów, pod przewodnictwem kol. Prezesa prof. Janusza Walo, który był jednocześnie jednym z prowadzących obrady.

IMG 2616

Program konferencji XXIV Międzynarodowych Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji został podzielony na następujące bloki tematyczne:

Blok 1. Aktualne informacje dotyczące działalności urzędów geodezji w poszczególnych krajach.

Blok 2. Osnowa geodezyjna oraz państwowy zasób geodezyjny.

Blok 3. Pomiary geodezyjne dla budownictwa i przemysłu.

Blok 4. Kataster nieruchomości i rewitalizacja.

Blok 5. Geodezja i Smart City.

Treści referatów w poszczególnych blokach zawierały, między innymi, informacje o:

1) Strukturach służby geodezyjnej w poszczególnych państwach– kto kieruje i jest odpowiedzialny?

2) Organizacji zbiorów baz danych, dokładności i sposobu weryfikacji przy odbiorze – kto realizuje?

3) Zasadach finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii.

4) Zasadach wymiany informacji pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym – sposób i finansowanie.

5) Wymogach dotyczących kwalifikacji geodetów oraz wymogach dotyczących uzyskiwania specjalnych uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych.

6) Aktualnych regulacjach i przepisach prawnych i technicznych związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Swoje prezentacje przedstawiło dwunastu prelegentów z poszczególnych państw.

Prelegenci z Czech szeroko omawiali problemy związane z pomiarami geodezyjnymi dla budownictwa i przemysłu  oraz katastrem nieruchomości, skanowaniem dokumentów, kalibracją i wektoryzacją dokumentów mapowych w celu budowy baz danych. Przedstawiony został również referat pt. „SMART CITY bez GEOSPATIAL nejde”, o roli geodezyjnych danych dotyczących informacji o terenie w budowie inteligentnego miasta (SMART CITY).

Prelegenci ze Słowacji omawiali również tematy związane z pomiarami dla budownictwa i przemysłu  oraz katastrem nieruchomości, kładąc nacisk scalanie gruntów i urządzanie terenów rolnych - „Pozemkove upravy v Slovenskej Republike”. Przedstawiono również na przykładzie budowy rastrowej i wektorowej mapy Bratysławy perspektywy realizacji zadania SMART CITY „Bratislava rozumne mesto 2030”

Koleżanki i koledzy z Polski zaprezentowali cztery tematyczne referaty:

IMG 2627

 

 

Dominik Piętka z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przedstawił referat pt. „Podstawowa osnowa geodezyjna, grawimetryczna i magnetyczna na obszarze Polski, ocena i prognozy rozwoju” w którym omówił istniejące w Polsce układy odniesienia PL-ETRF89 i PL-ETRF2000, aktualny stan systemu ASG-EUPOS włączonego do podstawowej osnowy poziomej, a w zakresie osnowy pionowej przedstawił zasady wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH.

 

 

 

IMG 2681

 

 

Problem „Dlaczego w Polsce jest tak mało tuneli ?” został omówiony przez Tomasza Lipeckiego z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Potrzeba budowy tuneli w Polsce nie jest tak konieczna jak w Czechach i na Słowacji ze względu na nizinne położenie. Obecnie w Polsce realizowana jest budowa tunelu na zakopiance. Tunel o długośći 2,058 km jest częścią odcinka trasy S7, prowadzącego od miejscowości Naprawa do miejscowości Skomielina Biała, w województwie małopolskim.  

 

 

 

IMG 2860

 

 

Anna Fieduchowicz z Politechniki Warszawskiej, zaprezentowała referat przygotowany przez zespół w składzie; Anna Fieduchowicz, Dariusz Gotlieb, Tomasz Kulisiewicz, Mieczysław Muraszkiewicz, Robert Olszewski   z Politechniki Warszawskiej pt. „Warszawa 2030 – miasto inteligentne (SMART CITY), wizja i propozycja realizacji”. Przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem zostały opracowane „Założenia programu SMART CITY w mieście stołecznym Warszawie. Zarys stanu docelowego i ścieżka dojścia”.

 

 

 

IMG 2716

 

Z wielką uwagą i zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali referat, pt. „Rola służby geodezyjnej i kartograficznej  przy prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)”, który zaprezentowała Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu. Szczegółowo i precyzyjnie została omówiona struktura i funkcjonowanie służby geodezyjnej i kartograficznej w Polsce,  jej prawa i obowiązki na szczeblu centralnym, wojewódzkim i powiatowym. Bazę ewidencji gruntów i budynków w Polsce prowadzi starosta i to do niego należy utrzymanie jej w aktualności. Zebranym zostały przedstawione sposoby i procedury związane z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz zasady udostępniania danych zawartych w tej bazie interesariuszom.

 

 Interesujące referaty o tematyce dowolnej, oczywiście związanej z geodezją i kartografią, zaprezentowali również studenci :

- z Czech: Ondrej Dudacek (Zapadoceska universzita v Plzen), Jakub Nosek (Vysoke uceni technicke v Brne)

- ze Słowacji: Dasa Bacova (Żilinska univerzita v Żiline), Gabriela Bariczova (Slovenska technicka universzita v Bratislave)

- z Polski: Bartłomiej Majerski, Mariusz Urbański, Kamil Choromański (Politechnika Warszawska)

 Organizatorzy zaplanowali również „czas wolny” – kilka godzin na zwiedzanie rzeczywiście pięknej Pragi, fundując bilety na przejazdy metrem i innymi środkami komunikacji publicznej. Dla nas wystarczyło skorzystać ze świetnie funkcjonujących połączeń trzech linii metra, by móc szybko dotrzeć do interesujących miejsc i obejrzeć piękne zabytki Pragi.

 IMG 2744  IMG 2826  IMG 2805

Oczywiście jak to bywa w naszym środowisku, niezależnie od kraju z którego jesteśmy, dyskusje o geodezji nie miały końca. Była również „hudba a tance” podczas wieczornej kolacji.

Następne XXV Międzynarodowe Słowacko-Polsko-Czeskie Dni Geodezji zaplanowano w dniach 23-25 maja 2019 roku w Bratysławie, stolicy Słowacji.

 

Galeria foto >>>

 

TŁUMACZENIA

 

Przepraszam za ewntualne błędy - tekst przetłumaczył GOOGLE 

Omlouvám se za jakékoli chyby - text byl přeložen společností GOOGLE

Ospravedlňujeme sa za akékoľvek chyby - text bol preložený spoločnosťou GOOGLE

 

CZESKI:

 

Dne 24. - 26. května 2018 se v české metropoli Praha konalo XXIV Mezinárodní dny česko-slovensko-polské geodézie. Po mnoho let, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Český svaz Geodetu a Kartografu a Slovenska SRO Geodetov a Kartografov organizován střídavě tradiční Mezinárodní den geodézie. Organizace v těchto dnech v roce 2018 padla kolegům z České republiky, kteří připravovali konferenci v Praze v hotelu DUO, ul. Teplice 492.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich zastupovala skupina kolegů pod předsednictvím prezidenta prof. Janusz Walo, který byl také jedním z vůdců diskuse.

Program konference XXIV. Mezinárodních česko-slovensko-polských děl geodézie byl rozdělen do následujících tematických bloků:

Blok 1. Aktuální informace o činnostech úřadů geodézie v jednotlivých zemích.

Blok 2. Geodetické řízení a stavový geodetický zdroj.

Blok 3: Měřící přístroje pro stavebnictví a průmysl.

Blok 4. Vlastnictví katastru a revitalizace.

Blok 5. Geodézie a Smart City.

Obsah příspěvků v jednotlivých blocích obsahoval mimo jiné informace o:

1) Struktury geodetické služby v jednotlivých zemích - kdo řídí a je zodpovědný?

2) Organizace databázových souborů, přesnost a způsob ověření dodávky - kdo implementuje?

3) Zásady financování úkolů v oblasti geodézie a kartografie.

4) Zásady výměny informací mezi veřejným a soukromým sektorem - metoda a financování.

5) Požadavky na kvalifikaci inspektorů a požadavky na získání zvláštních povolení k provádění geodetických prací.

6) Současné předpisy a právní a technické předpisy týkající se provádění úkolů v oblasti geodézie a kartografie.

Dvanáct mluvčích z jednotlivých zemí prezentovalo své prezentace.

Kolegové z České republiky široce diskutovali o problémech souvisejících s geodetickými měřeními ve stavebnictví a průmyslu, katastru nemovitostí, skenování dokumentů, kalibraci a vektorizaci mapových dokumentů za účelem budování databází. Papír zapnutý „SMART CITY GEOSPATIAL bez Nejd,“ o roli geodetických dat pro informaci půdy při stavbě inteligentní města (Smart City).

Kolegové ze Slovenska rovněž diskutovali o tématech týkajících se stavebních a průmyslových měření, jakož i katastru nemovitostí, kladou důraz na pozemkovou úpravu a výstavbu zemědělské půdy - "Pozemkové úpravy v Slovenské republice". To také představuje příklad výstavby rastrových i vektorových map Bratislava perspektivní úkol SMART CITY „inteligentní město Bratislava 2030“

Kolegové z Polska představili čtyři tematické prezentace:

Dominik Piętka z Ústředního úřadu geodézie a kartografie ve Varšavě představil článek nazvaný „Základní geodetické, gravimetrická a magnetická na prognózách polská území, hodnocení a rozvoj“, ve kterém diskutovali existující v Polsku referenčních rámců EN-ETRF89 a PL-ETRF2000, současného stavu ASG-EUPOS v základní matrici horizontálně, a vzhledem k osnově vertikální zavedena pravidla implementace systému PL-EVRF2007-NH.

Problém "Proč jsou v Polsku tak málo tunelů?" Diskutoval Tomasz Lipecki z Univerzity vědy a techniky AGH Stanisława Staszica v Krakově. Potřeba vybudovat tunely v Polsku není tak nutná jako v České republice a na Slovensku kvůli poloze na nížinách. V současné době probíhá výstavba tunelu v zakopiance v Polsku. Tunel, délka 2.058 kilometrů je součástí úseku trasy S7, která vede od vesnice k vesnici Skomielina Opravy White, v provincii Malopolska.

Anna Fieduchowicz z Varšavské univerzity v Technologii představila dokument připravený týmem složeným z; Anna Fieduchowicz, Dariusz Gotlieb, Tomasz Kulisiewicz, Mieczysław Muraszkiewicz, Robert Olszewski z Varšavské univerzity "Varšava 2030 - inteligentní město (SMART CITY), vize a návrh na implementaci". Předpoklady programu SMART CITY v hlavním městě Varšavy připravily odborníci z Varšavské univerzity a Centra pro studium digitálního státu. Přehled cílového stavu a cesty příjezdu. "

S velkou pozorností a zájmem účastníci konference poslouchali přednášku nazvanou „Role geodetických a kartografických služeb, vedení evidence pozemků a staveb (katastru nemovitostí),“ který představila Alicja Meusz - Dolní Slezsko Zemský inspektor geodézie a kartografie v Wroclaw. Byla podrobně a přesně diskutována struktura a fungování geodetických a kartografických služeb v Polsku, jejích práv a povinností na centrální, provinční a poviatské úrovni. Databáze pozemkových a stavebních rejstříků v Polsku udržuje staroste a je na něm, aby ho udržoval aktuální. Byly prezentovány shromážděné metody a postupy týkající se aktualizace databáze pozemků a registrů budov, jakož i pravidla sdílení údajů obsažených v této databázi se zúčastněnými stranami.

 Zajímavé příspěvky týkající se jakéhokoli předmětu, které se samozřejmě týkaly geodézie a kartografie, představili studenty: 

- z České republiky: Ondrej Dudáček (Západočeská univerzita v Plzni), Jakub Nosek (Vysoké učení technické v Brně)

- ze Slovenska: Dasa Bacová (Žilinská univerzita v Žiline), Gabriela Bariczová (Slovenská technická univerzita v Bratislavě)

- z Polska: Bartłomiej Majerski, Mariusz Urbański, Kamil Choromański (Varšavská technologická univerzita)

 Pořadatelé také naplánovali "volný čas" - několik hodin k prozkoumání krásného města Prahy, financování vstupenek na metro a další veřejnou dopravu. Pro nás stačilo dobře fungující spojení tří linek metra, abychom se rychle dostali na místa zájmu a prohlédli si krásné památky Prahy.

Samozřejmě, jak se to děje v našem prostředí, bez ohledu na zemi, odkud jsme, diskuse o geodéze byly nekonečné. Během večerní večeře byla také "Hudba a tanečník".

Dalších XXV Mezinárodních dělnicko-polsko-českých děl geodézie je plánováno od 23. do 25. května 2019 v Bratislavě, hlavním městě Slovenska.

 

SŁOWACKI

 

V dňoch 24. - 26. mája 2018 sa v českom hlavnom meste v Prahe uskutočnilo XXIV medzinárodné dni česko-slovensko-poľského geodézie. Po mnoho rokov, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Český zväz geodetov a kartografov a Slovenska SRO Geodetov a kartografi organizovaný striedavo tradičný Medzinárodný deň geodézie. Organizácia týchto dní v roku 2018 padla kolegom z Českej republiky, ktorí pripravili konferenciu v Prahe v hoteli DUO, ul. Teplice 492.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich zastupuje skupina kolegov pod vedením prezidenta prof. Janusz Walo, ktorý bol tiež jedným z lídrov diskusie.

Program konferencie XXIV. Medzinárodných dní česko-slovensko-poľských geodézií bol rozdelený do nasledujúcich tematických blokov:

Blok 1. Aktuálne informácie o činnosti kancelárií geodézie v jednotlivých krajinách.

Blok 2. Geodetické riadenie a stavový geodetický zdroj.

Blok 3. Meranie geodetických meraní pre stavebníctvo a priemysel.

Blok 4. Kataster nehnuteľností a revitalizácia.

Blok 5. Geodézia a Smart City.

Obsah príspevkov v jednotlivých blokoch obsahoval okrem iného aj informácie o:

1) Štruktúry prieskumu v jednotlivých krajinách - ktorí riadia a zodpovedajú?

2) Organizácia databázových súborov, presnosť a metóda overovania dodávky - kto implementuje?

3) Zásady financovania úloh v oblasti geodézie a kartografie.

4) Zásady výmeny informácií medzi verejným a súkromným sektorom - metóda a financovanie.

5) Požiadavky na kvalifikáciu geodetických pracovníkov a požiadavky na získanie osobitných povolení na vykonávanie geodetických prác.

6) Súčasné predpisy a právne a technické predpisy súvisiace s vykonávaním úloh v oblasti geodézie a kartografie.

Dvanásť rečníkov z jednotlivých krajín prezentovalo svoje prezentácie.

Kolegovia z Českej republiky široko diskutované problémy spojené s geodetických meraní pre stavebníctvo a priemyslu a katastra nehnuteľností, skenovanie dokumentov, kalibráciu a vektorizácia mapových dokumentov, za účelom vybudovania databáz. Papier zapnutý "SMART CITY bez GEOSPATIAL", o úlohe geodetických údajov o pozemných informáciách pri výstavbe inteligentného mesta (SMART CITY).

Slovenských kolegov tiež prerokovala otázky súvisiace s meraním pre stavebníctvo a priemyslu a katastra nehnuteľností s dôrazom na pozemkové úpravy a vybavenie hrubej poľnohospodárskej pôdy - "pozemkové úpravy v slovenskom republika" Bolo tiež prezentované na príklade rasterovej a vektorovej mapy Bratislavy na realizáciu úlohy SMART CITY "Bratislava rozumné mesto 2030"

Kolegovia z Poľska prezentovali štyri tematické prezentácie:

Dominik Piętka z Ústredného úradu geodézie a kartografie vo Varšave predstavil článok s názvom "Základné geodetické, gravimetrická a magnetická na prognózach poľská území, hodnotenie a rozvoj", v ktorom diskutovali existujúce v Poľsku referenčných rámcov EN-ETRF89 a PL-ETRF2000, súčasného stavu ASG-EUPOS v základnej matrici horizontálne, a vzhľadom k osnove vertikálnej zavedená pravidlá implementácie systému PL-EVRF2007-NH.

Problém "Prečo existuje tak málo tunelov v Poľsku?" Diskutoval Tomasz Lipecki z Univerzity vedy a techniky AGH Stanisława Staszica v Krakove. Potreba vybudovať tunely v Poľsku nie je taká nevyhnutná ako v Českej republike a na Slovensku kvôli polohe nížiny. V súčasnosti prebieha výstavba tunelu v Zakopianke v Poľsku. Tunel, dĺžka 2.058 kilometrov je súčasťou úseku trasy S7, ktorá vedie od dediny k dedine Skomielina Opravy White, v provincii Malopoľska.

Anna Fieduchowicz z Varšavskej technickej univerzity prezentovala príspevok pripravený tímom zloženým z: Anna Fieduchowicz Dariusz Gotlieb, Thomas Kulisiewicz, Mieczyslaw Muraszkiewicz Robert Olszewski Warsaw University of Technology Pia "Varšava 2030 - inteligentné mesto (SMART CITY), vízia a návrh na implementáciu". Odborníci z Warsaw University of Technology a Centra pre štúdium Digital ste vyvinuli "inteligentný predpoklady mesto v hlavnom meste Varšave. Prehľad cieľového stavu a cesty príchodu. "

S veľkou pozornosťou a záujmom účastníci konferencie počúvali prednášku s názvom "Úloha geodetických a kartografických služieb, vedenie evidencie pozemkov a stavieb (katastra nehnuteľností)," ktorý predstavila Alicja Meusz - Dolné Sliezsko Zemský inšpektor geodézie a kartografie v Wroclaw. Štruktúra a fungovanie geodetických a kartografických služieb v Poľsku, jej práva a povinnosti na centrálnej, provinčnej a poviatovej úrovni sa podrobne a presne diskutovalo. Databáza pozemkových a stavebných registrov v Poľsku si zachováva staroste a je na ňom, aby ho udržiaval v aktuálnom stave. Boli prezentované zozbierané metódy a postupy týkajúce sa aktualizácie databázy databázy pozemkov a budov, ako aj pravidlá zdieľania údajov obsiahnutých v tejto databáze so zainteresovanými stranami.

 Zaujímavé články o akejkoľvek téme, samozrejme súvisiace s geodéziou a kartografiou, prezentovali aj študenti:

- Česká republika: Ondřej Dudáček (Západočeské universzita v Plzni), Jakub Nosek (Vysoké učení technické v Brne)

- Slovensko: Dasa Bacova (v Žilinská univerzita Žilina), Gabriela Bariczova (Slovenská technická universzita v Bratislave)

- z Poľska: Bartłomiej Majerski, Mariusz Urbański, Kamil Choromański (Varšavská technologická univerzita)

Organizátori tiež naplánovali "voľný čas" - niekoľko hodín na preskúmanie krásneho mesta Prahy, financovanie vstupeniek na metro a inú verejnú dopravu. Pre nás stačilo využiť dobre fungujúce spojenie troch liniek metra, aby sme sa rýchlo dostali do zaujímavých miest a pozreli si krásne pamiatky Prahy.

Samozrejme, ako sa to deje v našom prostredí, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny sme, diskusie o geodéze boli nekonečné. Počas večernej večere bol tiež "Hudba a tanečník".

Ďalších XXV medzinárodných slovensko-poľsko-českých dní geodézie sa plánuje v dňoch 23. - 25. mája 2019 v Bratislave, hlavnom meste Slovenska.

 

 

CHW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności