W dniach 13-14 października 2022 r. w Legnicy odbyła się XVI Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”. Konferencja o zasięgu krajowym zorganizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy  zgromadziła ponad 100 uczestników z całej Polski. 

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_6057.jpg 

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: p.o. Główny Geodeta Kraju – Pani Alicja Kulka,  Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Pan Janusz Walo, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich - Pan Andrzej Płonka, Starosta Legnicki - Pan Adam Babuśka oraz Prezydent Miasta Legnicy - Pan Tadeusz Krzakowski

Konferencję otworzył kol. Arkadiusz  Zyga – prezes Zarządu Oddziału SGP w Legnicy, serdecznie witając wszystkich uczestników, a w szczególności:  Jadwigę  Zienkiewicz – Zastępcę Prezydenta Miasta Legnicy, Bartłomieja Steckiego – Dyrektora w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie, Anetę Seremet – Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGiK, Ludmiłę Pietrzak - Wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Redaktor Naczelną czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”, Roberta Cieszyńskiego – Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Marka Kłopotka - Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Sylwię Porucznik – Kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej WINGiK we Wrocławiu, Marka Bittnera - Geodetę Województwa Dolnośląskiego, Alicję Meusz - Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocławiu – Zastępcę Wójta Gminy Kostomłoty, Stanisława Sirojcia – Dyrektora Biura Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego.

 b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_6020.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_6082.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_5976.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_6039.jpg 

Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy - Jadwiga Zienkiewicz serdecznie witając zebranych uczestników konferencji, wyraziła wdzięczność i uznanie dla geodetów za ich udział w procesach rozwoju infrastruktury miejskiej i wiejskiej, życzyła owocnych obrad oraz miłego pobytu w naszym przepięknym regionie. Życzenia konstruktywnych i owocnych obrad do uczestników konferencji skierowali również w imieniu Zarządu Głównego SGP  kol. Ludmiła Pietrzak - Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Marek Bittner - Geodeta Województwa Dolnośląskiego oraz kol. Alicja Meusz - Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocławiu.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_6024.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_6028.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_6138.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_6029.jpg 

Rozpoczynając sesję referatową Aneta Seremet – Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGiK, serdecznie powitała uczestników konferencji, a prezentując referat  „Kierunki rozwoju geodezji” podzieliła się informacjami o bieżących pracach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie bieżącego stanu cyfryzacji zasobu i udostępniania danych  WMS EGIB, WMS GESUT, WFS GESUT oraz stanu zaawansowania informatycznego prowadzenia narad koordynacyjnych w kraju. Przedstawiła projektowane zmiany przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie prowadzenia narad koordynacyjnych, w związku z Projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 

Sposoby i problemy w prowadzeniu elektronicznych narad koordynacyjnych na terenach wiejskich i miejskich przedstawili : Krzysztof Sobczak - Geodeta Powiatowy w powiecie jarocińskim, prezentując referat pt. „Uzgadnianie dokumentacji projektowej na terenach gmin wiejskich” oraz Jarosław Kudryk - Geodeta Miejski w Urzędzie Miasta Legnicy wygłaszając referat nt. „ Koordynacja w mieście Legnica”.

Pozostałą część pierwszego dnia konferencji wypełniły dwa ponaddwugodzinne panele dyskusyjne; PANEL 1 - „Wybrana problematyka związana z  procesem koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu” , oraz PANEL 2 - „Rola i znaczenie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu w procesie budowlanym”. Tematy paneli zostały jeszcze podzielone na zagadnienia wynikające z procedury prowadzenia narad koordynacyjnych.

Panele, w sposób bardzo interaktywny, znakomicie moderowała kol. dr inż. Ludmiła Pietrzak, która do zespołu ekspertów zaprosiła:

Anetę Seremet -  Zastępcę Dyrektora  Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGIK

Alicję Meusz - Wiceprezes Zarządu Oddziału SGP we Wrocławiu – Zastępcę Wójta Gminy Kostomłoty

Bartłomieja Steckiego – Dyrektora w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Roberta Cieszyńskiego – Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Marka Kłopotka - Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Jana Schnerch – Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Jarosława Kudryka – Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodetę Miejskiego w Urzędzie Miasta Legnicy

  b_300_200_16777215_00_images_aktualnosci_XVI_KONFERENCJA_IMG_6128.jpg 

Na wstępie, prowadząca panel dyskusyjny kol. dr inż. Ludmiła Pietrzak oraz eksperci Marek Kłopotek, Jan Schnerch, Robert Cieszyński wygłosili krótkie referaty wprowadzające w tematykę poszczególnych paneli.

Eksperci odpowiadali na ponad sto pytań, profesjonalnie przygotowanych przez prowadzącą kol. dr inż. Ludmiłę Pietrzak oraz na wiele pytań zadawanych przez uczestników konferencji. Czasami dochodziło do wymiany poglądów pomiędzy ekspertami.

Panele przebiegały bardzo rzeczowo i dynamicznie, a uczestnicy z dużym zaangażowaniem zabierali głos w dyskusji. Najaktywniejsi otrzymali od organizatorów nagrody w postaci pakietów słodyczy.

 

Drugi dzień konferencji zdominowała tematyka ciągłych zmian w przepisach prawnych związanych z budową baz GESUT oraz wymianą danych geodezyjnych dla gestorów sieci uzbrojenia terenu.   

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_6139.jpg Piotr Myszka – GEOXY Sp. z o.o. Kraków wygłosił referat pt. „GESUT 2021 – face lifting, czy nowa jakość?”, w którym przedstawił jak ewoluował model bazy danych GESUT od 1998 r., tj. od wydania instrukcji technicznej G-7.

Po przeanalizowaniu zmian dokonywanych w GESUT kolejno w latach 2013, 2015 i 2021 prelegent stwierdził, że core (rdzeń) bazy danych GESUT był całkiem dobrze zdefiniowany w instrukcji G-7 i stanowi sedno tej bazy do dzisiaj. Próby czasu nie przetrwał natomiast standard wymiany danych SWING. Zmiana wprowadzona w 2013 roku, to przede wszystkim zmiana technologiczna, która wprowadziła do geodezji nowy standard modelowania baz danych w języku UML oraz powszechnie stosowany w świecie format wymiany danych przestrzennych GML. Natomiast zmiany wprowadzone w 2015 roku Piotr Myszka nazwał dobrym liftingiem, który wyeliminował większość błędów popełnionych w 2013 roku. Stwierdził on także, że model danych GESUT z 2015 roku nie był idealny, ale był już całkiem dobry i można go było dalej doskonalić.

Niestety zmiany w 2021 roku poszły jego zdaniem w inną, złą stronę. Na plus należy zaliczyć uproszczenie modelu polegające na rezygnacji ze stosowania stereotypu voidable oraz redukcji zbytecznych obiektów, relacji i atrybutów, choć likwidacja niektórych (np. liczba przewodów w sieci elektroenergetycznej) budzi duże wątpliwości.

Jednak za duży błąd należy uznać zmiany w klasyfikacji obiektów GESUT, które nie wnoszą żadnej wartości dodanej a generują bardzo duże koszty. Zmiany nazw klas obiektów, nazw relacji czy nazw atrybutów pociągają za sobą zmiany nazw znaczników, za pomocą których są one opisywane w plikach GML. To pociąga za sobą konieczność oprogramowania na nowo eksportu i importu danych z plików GML. Nowy import/eksport plików GML trzeba zaimplementować nie tylko w systemach funkcjonujących w PODGiK-ach, ale także w systemach do paszportyzacji u gestorów, w oprogramowaniu dla wykonawców prac geodezyjnych i w każdym innym systemie, który wykorzystuje dane GESUT w swoich procesach biznesowych. Wdrożenie tych zmian nie dość, że będzie wiele kosztować, to na dodatek wyhamuje i tak wolno postępujący proces budowy baz danych GESUT w powiatach. Powiaty zamiast budować bazy danych dla kolejnych gmin muszą zająć się teraz dostosowaniem do nowych standardów już utworzonych baz danych oraz systemów do ich prowadzenia. Piotr Myszka również negatywnie odniósł się do usunięcia z przepisów wymagań dotyczących topologii i wzajemnych relacji przestrzennych obiektów GESUT, zasad segmentacji przewodów oraz wytycznych technicznych dotyczących tworzenia i aktualizacji bazy danych GESUT. Brak takich zapisów spowoduje degradację jakości danych w utworzonych dotychczas bazach danych GESUT na podstawie standardów 2013/2015.

Arkadiusz Sworobowicz – LPWiK S.A. w Legnicy przedstawił referat nt. „Ewolucji podejścia do inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodno-kanalizacyjnej na przykładzie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji”.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVI_KONFERENCJA_ZUD_2022_IMG_6140.jpg Jerzy Biegalski – Softline Plus Sp. z o.o.,  w nawiązaniu do referatu Arkadiusza Sworobowicza, w swoim referacie pt. „Przykłady rozwiązań w zakresie wymiany danych geodezyjnych dla zarządzających infrastrukturą komunalną”, na przykładzie specyfikacji wymaganych danych od geodetów w sześciu przedsiębiorstwach z różnych branż i regionów Polski przedstawił ich podobieństwa, różnice oraz wymagania gestorów sieci uzbrojenia terenu.

W niektórych przedsiębiorstwach zostały opracowane instrukcje wykonywania prac geodezyjnych, formatu danych (najczęściej SHP), zdefiniowano obiekty z atrybutami i słownikami  a dla geodetów wykonującym inwentaryzację powykonawczą sieci, udostępniano wzorcowe pliki wsadowe. Jako jeden z przykładów podał LPWiK S.A. w Legnicy i jego wykonawcę prac geodezyjnych, dla którego producent oprogramowania C-GEO, opracował szablon mapy obiektowej w oparciu o  wzorcowe pliki wsadowe i dane słowników, uzyskane od gestora sieci. Opracowany szablon mapy obiektowej umożliwia przekazanie opracowania w formie wymaganej przez LPWiK S.A.  Niestety każdy geodeta w przypadku obsługi obiektów GESUT wykonuje dwa odrębne opracowania, jedno dla PZGiK, drugie dla gestora sieci, które tylko w niewielkim stopniu mają wspólne atrybuty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział XVI Konferencji Technicznej poświęconej „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”. Przekazujemy jednocześnie serdeczne podziękowania dla wszystkich prelegentów i ekspertów, a w szczególności prowadzącej panele dyskusyjne kol. dr inż. Ludmile Pietrzak.

Mamy nadzieję, że bezpośrednie spotkanie osób zajmujących się koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusje na sali oraz podczas przerw kawowych, pozwoliło rozwiać wiele wątpliwości i wyjaśnić nieścisłości związane z tematyką konferencji oraz umożliwiło dokonanie właściwych interpretacji obowiązujących przepisów prawnych. 

Zapraszamy do Legnicy za rok na XVII Konferencję Techniczną poświęconą „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”

 

Galeria foto >>>

 

CHW

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności