W dniach 12 i 13 października 2023 r. w Legnicy, odbyła się, zorganizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy, XVII Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”,  która zgromadziła ponad 140 uczestników z całej Polski.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_384269901.jpg 

Uczestnicy konferencji

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Główny Geodeta Kraju – Alicja Kulka,  Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Janusz Walo, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich -  Andrzej Płonka, Starosta Legnicki - Adam Babuśka oraz Prezydent Miasta Legnicy - Tadeusz Krzakowski.

 

 b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_6914.jpg  b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_384274638.jpg

                          Arkadiusz Zyga                                                               Alicja Kulka, Jarosław Kudryk, Jadwiga Zienkiewicz, Janina Mazur

Konferencję otworzył kol. Arkadiusz  Zyga – prezes Zarządu Oddziału SGP w Legnicy, serdecznie witając wszystkich uczestników, a w szczególności:  Alicję Kulkę – Głównego Geodetę Kraju, Jadwigę  Zienkiewicz – Zastępcę Prezydenta Miasta Legnicy, Janinę Mazur – Wicestarostę Legnickiego, Bartłomieja Steckiego – Dyrektora w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie, Ludmiłę Pietrzak - Wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Redaktor Naczelną czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”, Sylwię Porucznik – Kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej WINGiK we Wrocławiu, Jana Schnercha – przedstawiciela Związku Powiatów Polskich, Alicję Meusz - Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocławiu – Zastępcę Wójta Gminy Kostomłoty, Marka Szczerbiaka - Przewodniczącego Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego, Stanisława Sirojcia – Dyrektora Biura Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego oraz Wiesława Firlicińskiego – Prezesa Honorowego SGP O/Legnica.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_6869.jpg 

Stanisław Sirojć, Wiesław Firliciński, Marek Szczerbiak

Równie serdecznie przywitał panelistów i prelegentów tegorocznej konferencji: Roberta Cieszyńskiego – Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Marka Kłopotka - Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Puzię – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Dariusz Pręgowskiego  - Geodetę Powiatowego w powiecie warszawskim-zachodnim,  Ewę Sikorę – Geodetę Powiatowego w powiecie bielskim, Andrzeja Falkowskiego – przedstawiciela Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Jerzego Biegalskiego – firma SOFTLINE PLUS Sp. z o.o. oraz Piotra Myszkę – GEOXY Sp. z o.o.

Zwrócił uwagę na październikowe wydanie czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”, które otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji. Dzięki uprzejmości kol. dr inż. Ludmiły Pietrzak – redaktor naczelnej miesięcznika, informacja o naszej konferencji widnieje na okładce tego wydania, a w środku numeru prawdziwa „perełka” - historia legnickich konferencji pieczołowicie odtworzona i opisana przez osobę, która od samego początku budowała prestiż naszej konferencji, Panią Jolantę Kaletę. „Myślę, że większość z nas znajdzie tam swoje wspomnienia, o chwilach które spędził w Legnicy i wspomnienie LUDZI, z którymi możemy się nadal spotykać i TYCH których już niestety wśród nas nie ma” - stwierdził kol. Arkadiusz Zyga.

Przekazując dalsze prowadzenie konferencji Jarosławowi Kudrykowi - Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta w Legnicy – Geodecie Miasta Legnica, życzył zebranym konstruktywnych i owocnych obrad.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_6919.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_6917.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_6920.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_69211.jpg b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_686911.jpg

                               Alicja Kulka                 Jadwiga Zienkiewicz                   Janina Mazur                       Ludmiła Pietrzak                        Marek Szczerbiak                                                          

Ciepłe słowa skierowane do uczestników konferencji przekazali również zaproszeni goście: Alicja Kulka, Jadwiga Ziemkiewicz, Janina Mazur,  Ludmiła Pietrzak oraz Marek Szczerbiak, a Geodeta Województwa Dolnośląskiego Marek Bittner wystosował okolicznościowy adres.

Inauguracyjny referat przedstawiła  Alicja Kulka - Główny Geodeta Kraju, omawiając kierunki działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a w szczególności dynamiczny rozwój oraz niezbędną ciągłą aktualizację portalu GEOPORTAL.GOV.PL, ze względu na duże zainteresowanie odbiorców danymi przestrzennymi.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_692888.jpg Ewa Sikora -  Geodeta Powiatowy w powiecie bielskim, przedstawiła referat na temat „Zasady i prowadzenie narad koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej” W swoim wystąpieniu wskazała, że informatyzacja prowadzenia usprawnia pracę wszystkim uczestnikom. Nie mniej jednak przy prowadzeniu narad w systemie informatycznym występują problemy związane między innymi z brakiem w przepisach prawa formatu danych przekazywanych przez projektanta, różnymi wysokościami opłat za koordynację sieci i przyłączy, co może prowadzić do nadużyć przy rozróżnianiu sieci i przyłączy.

 

 

 b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_693211.jpgDariusz Pręgowski –Geodeta Powiatowy w powiecie warszawskim zachodnim, omówił „ Dylematy przewodniczącego zespołu koordynacyjnego i sposób ich rozwiązywania w Powiecie Warszawskim Zachodnim”, zwracając między innymi na problem związany ze skuteczną ochroną znaków geodezyjnych oraz omówił problemy i sposoby ich rozwiązania zawarte w panelu ekspertów Przeglądu Geodezyjnego nr 10/2023.

 

 

 

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_693311.jpg Andrzej Falkowski – Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, omówił temat  „Narady koordynacyjne z punktu widzenia projektanta”  wskazał między innymi na problemy wynikające z przepisów prawnych dotyczących braku koordynacji przyłączy , brak informacji o wieloletnim niekorzystaniu tras sieci -sieci wyłączonych z użytkowania oraz zróżnicowane formy składanych na naradę projektów (rodzaje oznaczeń, podkładów mapowych, projektów budowlanych, oraz plików GML, GIV ).

 

 

 

 b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_696111.jpg Jan Schnerch – Związek Powiatów Polskich, przedstawiając problematykę w temacie  „ System monitoringu usług publicznych w obszarze geodezji” omówił System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), którego celem jest dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu danych przestrzennych, odgrywających kluczową rolę w zarządzaniu gminą czy powiatem.  Stwierdził, że „Geodezyjne bazy danych wykorzystywane są we wszelkich procesach gospodarczych, inwestycyjnych,  prawnych, statystycznych i innych. Są również podstawą do działań w procesach zarządczych i w postępowaniach administracyjnych wszystkich administracji publicznych”

 

 

W dalszej części konferencji zaplanowano dwa dwugodzinne panele dyskusyjne, których tematem było „Omówienie problemów związanych z procesem koordynacji, zgłoszonych przez uczestników konferencji”.

 

W loży ekspertów zasiedli:

 

Alicja Kulka  - Główny Geodeta Kraju

Bartłomiej Stecki – Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie

Robert Cieszyński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru  Geodezyjnego i Kartograficznego

Marek Kłopotek - Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Andrzej Falkowski - Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Jan Schnerch – Związek Powiatów Polskich

Ewa Sikora - Geodeta Powiatowy w powiecie bielskim

Dariusz Pręgowski – Geodeta Powiatowy w powiecie warszawskim – zachodnim 

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG2023101217242711.jpg Marek Kłopotek, Mirosław Puzia, Ewa Sikora, Dariusz Pręgowski, Alicja Kulka, Jan Schnerch, Andrzej Falkowski, Bartłomiej Stecki, Robert Cieszyński

Przed konferencją organizatorzy prosili o przesyłane pytań oraz występujących w procesie weryfikacji problemów, na które oczekiwaliby odpowiedzi i wyjaśnień co do interpretacji przepisów prawa w tym temacie. Napłynęło bardzo dużo zapytań, które eksperci i organizatorzy pogrupowali w czterech tematycznych grupach problemowych.

Każdą grupę problemową i zaproszenia do dyskusji poprzedzały wystąpienia ekspertów:, Roberta Cieszyńskiego w temacie „Od przyłącza poprzez opłaty do sieci” , Mirosława Puzi w temacie „Wniosek i plan sytuacyjny”, Marka Kłopotka w temacie „Ochrona znaków geodezyjnych na naradach koordynacyjnych” oraz Bartłomieja Steckiego , który w temacie „Charakter i funkcja narad koordynacyjnych” stwierdził między innymi, że „nadrzędnym celem organizowanych narad koordynacyjnych jest wsparcie inwestora i projektanta w działaniach związanych z właściwym usytuowaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu i wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowaniem sieci na tym samym obszarze”. 

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_6969.jpgdr inż. Ludmiła Pietrzak

Interaktywne, znakomite prowadzenie paneli przez kol.  dr inż. Ludmiłę Pietrzak powodowało , iż eksperci odpowiadali nie tylko na przesłane pytania lecz również na wiele pytań i wypowiedzi uczestników konferencji. Najbardziej aktywni uczestnicy w dyskusji nad rozwiązywaniem nurtujących środowisko problemów,  otrzymali od organizatorów pakiety słodyczy.

  

Drugi dzień konferencji zdominowała tematyka związana z weryfikacją i aktualizacją zbiorów w modelu danych „2021”

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_69511.jpgPiotr Myszka – GEOXY Sp. z o.o. Kraków wygłosił referat pt. „Weryfikacja zbiorów danych GML 2021 służących do aktualizacji baz danych PZGiK”. W referacie przedstawił kwerendę po przepisach regulujących kwestię weryfikacji zbiorów danych GML przyjmowanych do PODGiK wraz z operatami. Obowiązek weryfikacji wyników prac geodezyjnych (do których zalicza się zbiory danych GML) został nałożony na organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z którego można wywieść, że weryfikacja ta powinna obejmować:

1) zgodność z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii – co dla plików GML oznacza zgodność z obowiązującymi modelami danych,

2) kompletność (zawartość) zbiorów danych,

3) spójność z bazami danych PZGiK.

Prelegent stwierdził, że o ile wymagania dotyczące zgodności z modelami danych nie budzą wątpliwości, to wymagania dotyczące kompletności/zawartości zbiorów danych GML oraz ich spójności z bazami PZGiK nie są wystarczająco uregulowane w przepisach wykonawczych. Brak w nich jasnych i konkretnych wymagań w tym zakresie powoduje, że nie wiadomo co i jak weryfikować. Ponadto z obecnych przepisów wykonawczych regulujących tworzenie i prowadzenie baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 usunięto także zapisy dotyczące wymagań w zakresie topologii obiektów, relacji przestrzennych i segmentacji. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mają dzisiaj bardzo poważny problem, ponieważ wydając ocenę negatywną weryfikacji wynikowych zbiorów danych GML muszą wskazać konkretny przepis, który nie został spełniony. Piotr Myszka zauważył, że do podstawowej weryfikacji zbiorów danych GML, jaką jest walidacja zgodności ze schematami XSD, można użyć dowolnego walidotora plików XML/GML, w tym poprzedniego walidatora K-GESUT jak i nowego walidatora udostępnione przez GUGiK w formie wtyczki do platformy QGIS. Z obu otrzymujemy taką samą listę błędów syntaktycznych i semantycznych. Należy w tym miejscu nadmienić, że standardowe  walidatory plików GML walidują tylko zgodność ze schematami XSD - nie weryfikują ograniczeń nałożonych na atrybuty, relacje i geometrie obiektów, a tym bardziej nie weryfikują poprawności topologicznej, relacji przestrzennych i segmentacji obiektów. Na koniec Piotr Myszka przedstawił aplikację do weryfikacji zbiorów GML wykonaną przez firmę GEOXY, która:

1) sprawdza poprawność nazewnictwa wynikowych plików GML,

2) sprawdza, czy zawartość pliku GML jest zgodna z deklaracją zawartą w nazwie pliku i

przedstawia zestawienie ilościowe obiektów zawartych w pliku GML,

3) waliduje zgodność pliku GML z odpowiednim schematem XSD,

4) sprawdza ograniczenia nałożone na atrybuty, relacje i geometrie obiektów.

Zdaniem prelegenta to jest zakres weryfikacji, do którego można dzisiaj wskazać podstawę prawną. Uważa on też, że do weryfikacji kompletności/zawartości zbiorów GML i ich spójności z bazami PZGiK niezbędne jest określenie wymagań stawianych w tym zakresie i umocowanie ich w przepisach prawa.

b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG_69451.jpgJerzy Biegalski – Softline Plus w temacie – „Problematyka aktualizacji GESUT w modelu danych "2021"  przedstawił informację o źródłach danych przestrzennych obiektów ewidencji gruntów, sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych, niezbędnych w procesie projektowania inwestycji i  dostępu do nich, zgodnie z ustawą PGiK i rozporządzeniami wykonawczymi oraz z schematami aplikacyjnymi plików GML dla danych BDOT/GESUT/EGiB. Omówił sposoby dostępu do danych z usług sieciowych, geoportalu krajowego, portali powiatowych, oraz rozwiązania dla danych podlegających opłatom, zamawianych z zasobów powiatowych (pliki GML, geoTIFF). Na przykładzie aplikacji C-GEO pokazał dostęp, wyświetlanie, korzystanie, edycję i aktualizację danych PZGiK. Zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia zgodności z przepisami przekazywanych do PZGiK projektowanych obiektów GESUT dla danych pochodzących ze źródeł wektorowych lub GIS-owych oraz przedstawił w C-GEO metody dostosowania ich geometrii i atrybutów do wymagań schematów XSD danych GESUT. Na przykładzie aplikacji C-GEO pokazał sposoby dostępu do danych planistycznych wchodzących w skład map do celów projektowych. Źródłem danych planistycznych są usługi sieciowe (Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania), rastry z georeferencją lub pliki GML z wektorowym zasięgiem przestrzennym APP (aktu planowania przestrzennego), rysunek planu (geoTIFF), wskazania na dokumenty formalne APP. Informacje o nieruchomościach, na których realizowane będą inwestycje, uzyskuje się z danych EGiB oraz ksiąg wieczystych. Raporty z treścią ksiąg wieczystych, protokoły badania KW, tabele porównań danych EGiB z KW dla wielu działek pokazano w aplikacji C-GEO.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział XVII Konferencji Technicznej poświęconej „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”. Przekazujemy jednocześnie serdeczne podziękowania dla wszystkich prelegentów i ekspertów, a w szczególności prowadzącej panele dyskusyjne kol. dr inż. Ludmile Pietrzak.

Mamy nadzieję, że bezpośrednia wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusje na sali oraz podczas przerw kawowych, pozwoliło rozwiać wiele wątpliwości i wyjaśnić problemy związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 b_300_200_16777215_00_images_phocagallery_XVII_KONFERENCJA_IMG202310131233241.jpg

Jarosław Kudryk, Robert Lisowski Agnieszka Marcinkowska-Lis, Włodzimierz Chytry,  Arkadiusz Zyga

Zapraszamy do Legnicy za rok, na kolejną XVIII Konferencję Techniczną poświęconą „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

 

Galeria foto >>>

 

CHW

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności