Zostań członkiem SGP

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Geodetów Polskich:

§ 12

  1. Członkami zwyczajnymi SGP mogą być:
    • inżynierowie i technicy ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii,
    • inni specjaliści, będący członkami jednej z sekcji SGP, posiadający znaczne osiągnięcia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prezentujący wysoki poziom etyki zawodowej,
    • studenci kierunków geodezyjnych poczynając od trzeciego roku studiów.
  2. Stwierdzenia warunków o których mowa w ust. 1 dokonuje zarząd oddziału, kierując się regulaminem określonym przez Zarząd Główny SGP.

§ 15

  1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie deklaracji podpisanej przez kandydata oraz dwóch członków wprowadzających, po stwierdzeniu warunków o których mowa w § 12.
  2. Członkami wprowadzającymi mogą być członkowie zwyczajni.

Wzór deklaracji członkowskiej można pobrać w formacie MS Word: deklaracja.doc